Przedmiotowe
Ostatnio dodane
Odsłon : 70560
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Podkarpackie Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Załącznik do Uchwały Nr 151/ 2753/08

Zarządu Wojewódzkiego Podkarpackiego

z dnia 26 listopada 2008 r.

 

 Pobierz pdf

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

 

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.    Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację pracy oraz zasady

funkcjonowania i zakres zadań wszystkich komórek organizacyjnych Muzeum Marii

Konopnickiej w Żarnowcu.

2.    Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, zwane dalej Muzeum, jest samorządową instytucją kultury Województwa Podkarpackiego, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 14/2007 prowadzonego przez organizatora, działającą na podstawie:

 

1)   Zarządzenia Nr 20 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 lutego 1957 r. w sprawie utworzenia Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu,

2)   Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.),

3)   Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

4)   Statutu Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu nadanego przez Sejmik Województwa

Podkarpackiego Uchwałą Nr XIV/224/07 z dnia 28 listopada 2007 roku.

5)    Regulaminu organizacyjnego.

 

3.      W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie mają

przepisy przywołane w ust. 2.

 

§ 2

 

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Zarząd Województwa Podkarpackiego.

 

§ 3

 

Cele i zadania Muzeum określa Statut (§ 5 i § 6).

 

ROZDZIAŁ 2

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MUZEUM

 

§ 4

 

1.    W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą:

 

1)      Dział Literacki

2)      Dział Artystyczno-Historyczny

3)      Biblioteka

4)      Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego i Kultury Literackiej XIX i XX wieku

5)      Pracownia Plastyczna i Renowacji Zbiorów

6)      Archiwum

7)      Dział Księgowości

8)      Dział Techniczno-Administracyjny

9)      Park zabytkowy
 

2.    Strukturę organizacyjną Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu obrazuje schemat

organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.        Przy Muzeum działa Rada Muzeum na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach

oraz w § 10 statutu Muzeum i regulaminie Rady.

 

ROZDZIAŁ 3

ZADANIA DZIAŁÓW I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

§ 5

 

1.        Zadania Działu Literackiego:

 

1)   Gromadzenie rękopisów Marii Konopnickiej, autografów i listów poetki oraz innych
pisarzy polskich z XIX i XX wieku, w sprawach Konopnickiej bliskich i współbrzmiących
z jej utworami oraz działalnością literacką i społeczną,

2)   Pozyskiwanie wszelkich wydań dzieł Konopnickiej oraz opracowań omawiających życie
i twórczość poetki (wydanych w kraju lub poza jego granicami), a także dotyczących
syntez trzech epok: Romantyzmu, Pozytywizmu, Młodej Polski,

3)   Współpraca z antykwariatami, wydawnictwami i księgarniami w zakresie uzupełniania zbiorów,

4)   Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników (przygotowywanie wydawnictw

i materiałów do publikacji muzealnych),

5)    Organizowanie wystaw, lekcji, odczytów, prelekcji, konkursów, spotkań autorskich oraz
sesji i konferencji naukowych,

6)   Nawiązywanie kontaktów oraz współpraca z krajowymi i zagranicznymi muzeami oraz
z placówkami o zbliżonym zakresie działania, a szczególnie z towarzystwami i szkołami
im. Marii Konopnickiej,

7)   Upowszechnianie wśród zwiedzających - poprzez ekspozycje stałe i czasowe - zbiorów
Muzeum, jego historii i znaczenia jako daru narodowego w działalności i dorobku
kulturalnym Polski, a także upowszechnianie walorów przyrodniczych i krajobrazowych
Parku oraz jego historyczną jedność z Dworkiem,

8)   Nadzór nad stanem zbiorów literackich i archiwalnych znajdujących się na ekspozycjach

     i w pracowniach,

9)   Koordynacja i ustalanie dyżurów na ekspozycjach muzealnych,

10)    Sporządzanie planów pracy i sprawozdań oraz prowadzenie ewidencji zwiedzających.

 

2.    Działem Literackim kieruje Kierownik, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum,
i współpracuje z wszystkimi komórkami merytorycznymi. Kierownikowi Działu Literackiego podlega Dział Artystyczno-Historyczny, Biblioteka, Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego i Kultury Literackiej XIX i XX wieku oraz Archiwum.

 

§ 6

 

1.        Zadania Działu Artystyczno-Historycznego:

 

1)         Gromadzenie autentycznych obiektów z zakresu historii sztuki i rzemiosła artystycznego

             oraz historii (penetrowanie terenu celem pozyskiwania eksponatów i dokumentacji zabytków),

2)         Pozyskiwanie dokumentów dotyczących historii Muzeum oraz znaczenia i rozwoju

obiektów i Parku w zespole zabytkowym w Żarnowcu,

3)   Inwentaryzowanie, dokumentowanie i opracowywanie naukowe zbiorów,

4)   Tworzenie komputerowej bazy danych obejmującej wszystkie zgromadzone muzealia,

5)   Prowadzenie magazynu eksponatów z zakresu historii sztuki, rzemiosła artystycznego, historii i etnografii,

6)   Zapewnienie właściwych warunków przechowywania i zabezpieczania zbiorów,

7)   Udostępnianie zbiorów do celów naukowych, wystawienniczych i popularyzatorskich,

8)   Współorganizowanie i obsługa imprez muzealnych (wystawy, konferencje naukowe,

lekcje, koncerty, odczyty, spotkania, konkursy),

9)   Współpraca z krajowymi i zagranicznymi muzeami oraz z placówkami o zbliżonym
zakresie działania,

10)   Upowszechnianie wśród zwiedzających - poprzez ekspozycje stałe i czasowe - zbiorów
Muzeum, jego historii i znaczenia jako daru narodowego w działalności i dorobku
kulturalnym Polski, a także upowszechnianie walorów przyrodniczych i krajobrazowych
Parku oraz jego historyczną jedność z Dworkiem,

11)   Sporządzanie planów pracy i sprawozdań.

 

2.        Pracownicy Działu Artystyczno-Historycznego podlegają Kierownikowi Działu Literackiego

i ściśle współpracują z wszystkimi komórkami merytorycznymi Muzeum.

 

§ 7

 

1.     Zadania Biblioteki:

    

1)     Gromadzenie wszelkich materiałów bibliotecznych z zakresu profilu działalności

Muzeum drogą zakupu, wymiany, darów i przekazu,

2)     Inwentaryzowanie, klasyfikowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi

normami biblioteczno-bibliograficznymi,

3)            Tworzenie komputerowej bazy danych obejmującej wszystkie zgromadzone zbiory biblioteczne,

4)            Prowadzenie katalogu zbiorów bibliotecznych Muzeum oraz tworzenie kartotek

        zagadnieniowych stosownie do potrzeb naukowo-badawczych instytucji,

5)     Udostępnianie zbiorów do celów naukowych, wystawienniczych i popularyzatorskich

        oraz udzielanie pomocy fachowej w ich wyszukiwaniu,

6)     Prowadzenie wymiany wydawnictw Muzeum z innymi placówkami w kraju i za granicą,

7)     Prowadzenie prac bibliograficznych i działalności naukowej z zakresu literatury, historii

             książki, bibliotekarstwa i regionalizmu,

8)     Zapewnienie właściwych warunków przechowywania i zabezpieczania zbiorów przez
 odpowiednie działania konserwatorskie,

9)     Sporządzanie planów i sprawozdań.

 

2.    Biblioteka podlega Kierownikowi Działu Literackiego i ściśle współpracuje z wszystkimi

komórkami merytorycznymi Muzeum.

 

§ 8

 

1.   Zadania Pracowni Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego

i Kultury Literackiej XIX i XX wieku:

 

1)   Pozyskiwanie i opracowywanie czasopism literackich i humanistycznych, zawierających
informacje o Marii Konopnickiej i innych pisarzach oraz recenzje ich utworów związanych
z życiem kulturalno-literackim XIX i XX wieku,

2)   Gromadzenie wycinków prasowych dotyczących Marii Konopnickiej i działalności Muzeum oraz tworzenie zestawień bibliograficznych,

3)   Prowadzenie działalności naukowo-badawczej z zakresu czasopiśmiennictwa i kultury

     literackiej XIX i XX wieku,

4)   Udostępnianie zbiorów do celów naukowych, wystawienniczych i popularyzatorskich,

5)   Zapewnienie właściwych warunków przechowywania i zabezpieczania zbiorów przez

     odpowiednie działania konserwatorskie,

6)   Sporządzanie planów i sprawozdań.

 

2.        Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego i Kultury Literackiej XIX i XX wieku

podlega Kierownikowi Działu Literackiego i ściśle współpracuje z wszystkimi komórkami

merytorycznymi Muzeum.
 

§ 9

 

1. Zadania Pracowni Plastycznej i Renowacji Zbiorów:

 

Dbanie o oprawę plastyczną wystaw i innych imprez kulturalnych (wykonywanie elementów informacji wizualnej),

Konserwacja i zabezpieczanie muzealiów w zakresie posiadanych uprawnień,

Zapewnienie bezpiecznych warunków przechowywania materiałów do konserwacji,

Udział w organizowaniu wystaw muzealnych oraz dbałość o właściwe warunki

 obchodzenia się z zabytkami w czasie przenoszenia i transportu,

Nadzór konserwatorski nad zbiorami muzealnymi i kontrola ich stanu na ekspozycjach

 i w magazynach,

Typowanie eksponatów do niezbędnych zabiegów renowacyjnych oraz gromadzenie

dokumentacji konserwatorskiej.

 

2.    Pracownia Plastyczna i Renowacji Zbiorów prowadzona jest przez pracowników Działu

Artystyczno-Historycznego i ściśle współpracuje z komórkami merytorycznymi Muzeum.

 

§ 10

 

1.    Zadania Archiwum:

 

1)   Gromadzenie i przechowywanie wszelkich archiwaliów (dokumenty, wydawnictwa
i zbiory specjalne) dotyczących Marii Konopnickiej i działalności Muzeum,

2)   Sprawowanie opieki nad materiałami przekazanymi przez Zarząd Główny Towarzystwa im. Marii  Konopnickiej w Warszawie,

3)   Prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4)   Inwentaryzowanie, klasyfikowanie, opracowywanie i prowadzenie katalogu jednostek

 archiwalnych,

5)   Udostępnianie archiwaliów do celów naukowych i wystawienniczych oraz udzielanie

        pomocy fachowej w ich wyszukiwaniu,

6)   Zapewnienie właściwych warunków przechowywania i zabezpieczania archiwaliów,

7)   Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w oparciu o zbiory archiwalne,

8)   Sporządzanie planów i sprawozdań.

 

2.    Archiwum podlega Kierownikowi Działu Literackiego i współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Muzeum

 

§ 11

 

1.        Zadania Działu Księgowości:

 

1)   Prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)    Opracowywanie planów finansowych i sprawozdań z ich realizacji oraz bilansu
zamknięcia roku,

3)   Kontrola dyscypliny finansowej Muzeum oraz terminowości rozliczania inwentaryzacji,

4)   Opracowanie analiz stanu majątkowego Muzeum i wyników finansowych,

5)   Wykonywanie obsługi budżetowej Muzeum,

6)   Naliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz związane z tym rozliczenia,

7)   Prowadzenie rozliczeń finansowych środków pozabudżetowych Muzeum,

8)   Obsługa finansowa konferencji i innych imprez muzealnych,

9)      Naliczanie odpisów ZFŚS i jego realizacja,

10)  Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych zgodnie z instrukcją

          wydaną w tym zakresie,

 

11)  Kontrola wewnętrznych operacji gospodarczych i ich zgodności z prawem,

12)  Prowadzenie sekretariatu Muzeum oraz bieżących spraw administracyjnych i urlopowych

pracowników,

13)    Obsługa centrali telefonicznej, przyjmowanie zgłoszeń wycieczek i organizacja frekwencji,

14)    Nadzór nad pobieraniem opłat wstępu od osób zwiedzających Muzeum i nad prowadzeniem sprzedaży wydawnictw i pamiątek

 

2. Dział Księgowości podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum i współpracuje z wszystkimi

komórkami organizacyjnymi.

 

§ 12

 

1.    Zadania Działu Techniczno-Administracyjnego:

 

1)   Bezpośredni dozór i administrowanie nieruchomościami Muzeum oraz właściwe
zabezpieczenie majątku muzealnego przed pożarem, kradzieżą i włamaniem,

2)   Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami budynków oraz odpowiednia

ich dokumentacja (prowadzenie dokumentacji obiektów budowlanych),

3)   Troska o modernizację oraz właściwe wyposażenie w sprzęt i środki od strony technicznej

całej struktury muzealnej,

4)   Kontrola sposobu i celowości korzystania z nośników energii elektrycznej i gazowej, wody itp. - w zakresie racjonalności i oszczędności ich użytkowania

5)   Zapewnienie dozoru mienia i obiektów wchodzących w skład zespołu zabytkowego
                 w Żarnowcu,

6)   Utrzymywanie w należytym porządku i czystości ekspozycji, wszystkich pomieszczeń muzealnych, budynków i ich otoczenia

7)   Wykonywanie drobnych prac naprawczych (w zakresie posiadanych możliwości),

8)   Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, bhp i ochrony ppoż. (czuwanie nad sprawnością sprzętu gaśniczego, organizowanie wymaganych jego przeglądów, uzupełnień i napraw oraz organizowanie szkoleń pracowników w tym zakresie),

9)    Dokonywanie zakupów niezbędnych materiałów pomocniczych, odzieży ochronnej,

        środków czystości i innego sprzętu niezbędnego do działalności Muzeum,

10)    Prowadzenie spraw dotyczących postępowania w zakresie zamówień publicznych,

11)     Zapewnienie prawidłowego działania wszystkich urządzeń mechanicznych oraz instalacji

          elektrycznych, elektronicznych i hydraulicznych funkcjonujących w Muzeum, a także

           troska o ich należyty stan techniczny i okresowe przeglądy,

12)    Kontrola stanu technicznego plansz reklamowych i tablic informacyjnych Muzeum oraz ich niezbędna wymiana lub renowacja

13)   Sporządzanie planów pracy i sprawozdań.

 

2.   Działem Techniczno-Administracyjnym kieruje Kierownik, podlegający bezpośrednio

Dyrektorowi Muzeum i ściśle współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi.

 

§ 13

 

1.    Zadania Parku zabytkowego:

 

1)   Dbałość o utrzymanie stanu historycznego zespołu dworsko-parkowego i zabytkowego

        krajobrazu oraz ogólny nadzór nad odpowiednim zabezpieczeniem terenu Parku,

2)   Prowadzenie prac z zakresu pielęgnacji drzewostanu i utrzymania zieleni w Parku oraz

 dbanie o estetykę i stan alei parkowych,

3)   Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i zabiegami pielęgnacyjnymi Parku

      oraz odpowiednia ich dokumentacja,

4)   Określanie potrzeb prac konserwatorskich i technicznych na terenie Parku,

5)   Udostępnianie Parku zabytkowego do celów naukowych i edukacyjnych.

 

2.    Park zabytkowy podlega Kierownikowi Działu Techniczno-Administracyjnego, który

współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Muzeum.

 

ROZDZIAŁ 4

ZASADY KIEROWANIA I ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚCIĄ MUZEUM

 

§ 14

 

1.    Muzeum kieruje i zarządza Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi

 odpowiedzialność przed Zarządem Województwa Podkarpackiego  za całokształt działalności
 i wyniki pracy instytucji.

2.    Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

 

1)      kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjno- administracyjnych,

pracowniczych, oświatowych, edukacyjnych, naukowo-badawczych oraz obronnych

i obrony cywilnej,

2)      nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,

3)      reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

4)      sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,

5)      wydawanie w obowiązującym trybie wewnętrznych aktów prawnych,

6)      przedstawianie organizatorowi i innym w miarę potrzeb instytucjom nadzorczym planów

działalności merytorycznej, planów finansowych,  sprawozdań i wniosków.

7)      przedkładanie Radzie Muzeum do oceny sprawozdania rocznego z działalności oraz

do zaopiniowania rocznego planu działalności,

8)      czuwanie nad racjonalnym i efektownym gospodarowaniem środkami finansowymi

i materiałowymi,

9)      zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie

decyzji wynikających ze stosunku pracy,

10)  stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

 

3.    W zakresie kierowania Muzeum, Dyrektor stosuje - w zależności od potrzeb - odpowiednie

formy przekazywania zadań do realizacji, a w szczególności:

 

1)      akty prawne w formie zarządzeń wewnętrznych i innych pism okólnych,

2)      pisemne lub ustne polecenia indywidualne kierowane do Kierowników Działów lub

innych pracowników,

3)      polecenia przekazywane wszystkim zainteresowanym w formie ustaleń dokonywanych

podczas posiedzeń, narad, konferencji, odpraw, spotkań roboczych itp.

 

§ 15

 

1.    Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum upoważniony jest Dyrektor
 oraz pełnomocnicy

2.    Pełnomocników ustanawia Dyrektor

3.    Ustanawianie i odwoływanie pełnomocników podlega ujawnieniu w Rejestrze Instytucji

Kultury, prowadzonym przez organizatora. Nie dotyczy to pełnomocników procesowych.

 

§ 16

 

W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go Kierownik Działu Literackiego lub osoba do tego wyznaczona w określonym przez niego zakresie działania – na podstawie pisemnego upoważnienia.

 

§ 17

 

W procesie zarządzania działalnością Muzeum Dyrektor wykorzystuje opinie związków zawodowych, a w przypadku ich braku, opinie reprezentanta pracowników (męża zaufania) oraz Rady Muzeum.

 

§ 18

 

1.    Działami Muzeum kierują ich Kierownicy lub pracownicy do tego wyznaczeni, ponoszący

z tego tytułu odpowiedzialność przed Dyrektorem.

2.    Do ramowych obowiązków Kierowników Działów należy w szczególności:

1)      planowanie i koordynowanie pracy oraz podnoszenie jakości jej wykonywania w Dziale,

2)      kontrola oraz nadzór nad właściwym i terminowym wykonaniem wszystkich prac

wchodzących w zakres obowiązków pracowników Działu,

3)      bieżące zaznajamianie pracowników z obowiązującymi przepisami ogólnymi oraz

wewnętrznymi Muzeum, a także poleceniami Dyrektora dotyczącymi danego Działu,

4)      zabezpieczenie rzetelnego wykonania zadań oraz związanej z tym sprawozdawczości,

5)      zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

6)      przegląd i przydział spraw wpływających do danego Działu udzielanie pracownikom

wskazówek co do sposobu ich załatwiania,

7)      nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp i ppoż.

 

ROZDZIAŁ 5

PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ. KONTROLA WEWNĘTRZNA

 

§ 19

 

1.    Działalność Muzeum opiera się na planowaniu pracy, w szczególności na rocznych

i wieloletnich planach działalności podstawowej, remontowo-konserwatorskiej, finansowej

i szkoleniowej.

2.    Treść i wewnętrzna forma planów uwzględnia podstawowe informacje określające rodzaj

i charakter  przedsięwzięcia, przewidywany termin realizacji; osoby odpowiedzialne za

realizację oraz szacunkowe wysokości kosztów zadania.

3.    Działy Muzeum sporządzają sprawozdania półroczne i roczne oraz plany pracy na rok

następny.

4.    Rada Muzeum, co najmniej raz w roku, ocenia działalność Muzeum oraz opiniuje

przedłożony przez Dyrektora plan roczny wraz z planem finansowym.

 

§ 20

 

1.    Kontrola wewnętrzna w Muzeum ma za zadanie sprawdzenie prawidłowości kierunków

działania, doboru sposobu i metod wykonywania zadań ogólnych i obowiązków

poszczególnych pracowników, w odniesieniu do obowiązujących  przepisów i regulaminów

wewnętrznych.

2.    Celem kontroli wewnętrznej jest zapewnienie bieżącej i obiektywnej informacji niezbędnej

do kierowania i zarządzania Muzeum oraz badanie i ocena prawidłowości działania

pracowników odpowiedzialnych za wyznaczone odcinki pracy.

3.    Zadania kontroli wewnętrznej w Muzeum wykonuje Dyrektor i pracownicy przez nich

wyznaczeni w szczegółowo określonym zakresie.

4.    Z prac kontrolnych sporządza się sprawozdanie okresowe oraz doraźne notatki służbowe

zawierające odpowiednie wnioski dotyczące kierunków działań i pracy pracowników.

 

ROZDZIAŁ 6

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW

 

§ 21

 

1.      Wszystkie komórki organizacyjne Muzeum zobowiązane są do wzajemnej współpracy

w zakresie terminowego i prawidłowego wykonywania zadań im przypisanych,

które wynikają z takiego współdziałania, a w szczególności do:

1)       wykonywania zarządzeń i poleceń wynikających z przepisów ogólnych oraz zarządzeń

           wewnętrznych i poleceń Dyrektora Muzeum,

2)       współdziałania w zakresie organizacji ważnych wystaw i innych imprez muzealnych,

           zwłaszcza tych o charakterze ogólnopolskim (konferencji naukowych, sympozjów,

       koncertów, spotkań autorskich i innych),

3)       dostarczania odpowiednich materiałów do celów badawczych, sprawozdawczych
i innych oraz wszelkiego rodzaju opracowań zbiorczych Muzeum,

4)       rozpatrywania, opiniowania oraz odpowiedniego załatwiania spraw i wniosków

poszczególnych  komórek organizacyjnych Muzeum i ich pracowników (w zakresie

swoich kompetencji).
 

2.        Przy załatwianiu spraw dotyczących zakresu działania dwóch lub więcej komórek

organizacyjnych Muzeum, obowiązuje zasada koordynacji i uzgadniania merytorycznego

pomiędzy zainteresowanymi komórkami, przy czym nadzór merytoryczny nad realizacją
wszelkiego rodzaju aktów normatywnych i poleceń, jak też sporządzania sprawozdawczości

zbiorczej, obowiązuje tę komórkę organizacyjną, która pełni w tym zakresie rolę wiodącą.

 

§ 22

 

1.      Dyrektor podpisuje pisma, wystąpienia i umowy zastrzeżone dla niego w §14, 15 i 24

     niniejszego Regulaminu.

2.      Pisma wychodzące z Muzeum posiadają oznaczenia według rzeczowego wykazu akt.

3.      Dyrektor i Księgowy podpisują umowy, zamówienia, dokumenty, finansowe i księgowe

oraz rachunki przed ich księgowaniem.

4.      Dyrektor Muzeum może upoważnić Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych

do podejmowania określonych decyzji i podpisywania niektórych dokumentów.

 

ROZDZIAŁ 7

REALIZACJA ZADAŃ SZCZEGÓŁOWYCH

 

§ 23

 

1.      Do realizacji zadań szczegółowych (kompleksowe prace porządkowe, zabezpieczające,

konserwatorskie, na terenie obiektów muzealnych, ważne konferencje, wystawy i inne

imprezy) Dyrektor może powołać zespół pracowników.

2.      Dla powołanego zespołu Dyrektor określa terminarz prac, ustala sposób bezpośredniego

kierowania zespołem oraz zasady kontroli jego pracami. W pracach tego rodzaju biorą

udział wszyscy pracownicy do tego powołani, niezależnie od zaszeregowania w schemacie

organizacyjnym.

 

ROZDZIAŁ 8

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 24

 

1.      Wszystkie sprawy związane z zabezpieczeniem porządku i dyscypliny pracy oraz określeniem obowiązków i uprawnień pracowników Muzeum, w zakresie całokształtu obowiązujących w tej dziedzinie przepisów, reguluje Regulamin Pracy Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

2.      Obieg dokumentów Muzeum, sprawy związane z zabezpieczeniem pomieszczeń i zbiorów,

ochrona ppoż. i zadania pełnienia dozoru, regulują wewnętrzne zarządzenia i związane

z nimi stosowne regulaminy i instrukcje.

 

§ 25

 

1.      Wszystkie komórki organizacyjne Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu są tworzone

 i likwidowane w drodze zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Muzeum.

2.       Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu mogą

  być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Poprawiony (wtorek, 21 września 2010 10:10)

 
Powiaty